Nasaruddin Umar Archive

Haji Sebagai Drama Kosmik

RMOL — Meskipun haji rukun Is­lam terakhir (kelima) tetapi merupakan ibadah tertua bagi umat manusia. Iba­dah haji sarat dengan ber­bagai makna simbolis. Haji tidak bisa dimaknai hanya sebagai ibadah ritual seba­gai pelengkap rukun Islam, tetapi harus dipahami sebagai ibadah holistik-universal, …

Perspektif Hakekat

RMOL — Perspektif ahli hakekat haji dan umrah lebih da­lam lagi daripada kedua perspektif sebelumnya (per­spektif Syari’ah dan Tarekat). Dalam perspektif hakekat tidak sekedar mengamalkan rukun-syarat disertai peng­hayatan mendalam tetapi mereka memaknai ritualitas haji dan umrah sarat dengan peristiwa simbolik. …

Belajar dari Burung Ababil

RMOL — Salah satu jenis burung yang diungkapkan di dalam Al-Quran ialah burung Ababil. Burung-burung ini menjadi tentara Tuhan di dalam menaklukkan kekejaman pasukan Abrahah yang berencana membongkar Ka’bah untuk selanjutnya dipindahkan ke negerinya, Yaman. Ia berangan-angan dengan pindahnya bangunan …